Inici > Empresa > Política

Política de DEM

DEM S.L. és una sòlida realitat, amb identitat pròpia, amb un passat i present que són el resultat de molta dedicació i esforç, i amb una creixent inquietud pel futur, per consolidar la seva situació, tan a curt com sobretot, a llarg termini, basant-se en la professionalitat de les persones i en l’eficàcia de la nostra organització. Una manera de fer negocis honesta, amb ètica, on les persones hi conten.

En aquest sentit hem de garantir la satisfacció i confiança dels nostres Clients/es; respectant i satisfent les necessitats de totes les Parts interessades de DEM, així com el nostre compromís amb la Millora Contínua. Volem propiciar un clima favorable per la innovació, el canvi, animen a tot el personal a proposar millores, i facilitem els mitjans per posar-les en pràctica.

DEM també té en compte la preservació del medi ambient i vol minimitzar l’efecte del seu procés productiu al màxim.  Això ho fem garantint el compliment legal a través de l’establiment de procediments i normes internes, utilitzant els mitjans més oportuns i econòmicament viables i aplicant actuacions addicionals per a prevenir la contaminació.

També optimitzem l'ús dels recursos naturals promovent l'estalvi d'aigua i de l'energia i la racionalització del consum de matèries primeres.

D’altra banda, ens comprometem a respectar la igualtat  d’oportunitats entre gèneres en l’accés, formació, promoció i remuneració laboral. Per assolir aquest compromís partim d’una base de No Discriminació per a cap motiu (sexe, gènere, edat, cultura, religió, etc.). Així com preservant al màxim el creixement personal, acadèmic, econòmic i la conciliació familiar dins l’entorn laboral.

Per això DEM S.L. es compromet a mantenir el sistema de Gestió de la Qualitat segons el model de la normativa UNE-EN-ISO 9001, així com el sistema de Gestió Medi Ambiental segons UNE-EN-ISO 14001, per la Fabricació i Disseny d’Elèctrodes, Porta-elèctrodes, Braços, Màquines, i Útils Especials per la soldadura per resistència.

També entenem que només hi ha una manera de fer les coses: “la manera segura”, i per aquesta raó donem prioritat a la normativa en Prevenció de Riscos Laborals segons els drets i obligacions que tenen el treballadors i la pròpia empresa. No només ens comprometem a complir amb la legislació vigent, sinó que quan sigui possible, superarem les exigències d’aquesta. 

Els següents són els valors de DEM, aquesta sèrie de conviccions profundes arrelades en la nostra cultura distingeixen a la nostra empresa, i a les persones que formem part d’ella:

 • Confiança: Som reactius i flexibles, prioritzem una bona atenció  i apostem per les relacions de llarga durada amb les empreses client, basades en la transparència i el respecte mutu.
 • Qualitat del producte: Els productes de DEM assoleixen alts nivells de qualitat basats en l’eficàcia dels processos de disseny, producció i control. Volem que el mercat hopercebi i ens reconegui per aquest fet
 • Respecte a les persones: Totes les parts interessades, internes i externes, es senten acompanyades i tractades amb respecte. Procurem que la relació amb qualsevol persona o entitat vinculada a DEM sigui beneficiosa i basada en el creixement per a les dues parts.
 • Empresa oberta: A DEM  no existeixen barreres d’accés a:
  • Informació sobre la marxa del negoci
  • Al equip directiu per a comentar o proposar inquietuds, personals o professionals
 • Coneixement: Les Parts Interessades de DEM augmenten contínuament les seves capacitats mitjançant plans continus de formació. A més, aquestes noves habilitats es difonen i comparteixen dins de l’empresa.
 • Cerca de l’excel·lència: DEM orienta totes les seves actuacions a la cerca de la millora continua en prestacions del producte i en resultats

 

Què ens ajuda a aproximar-nos a aquests valors?:

 • L’honestedat, la comunicació, la empatia, i el treball en equip
 • L’autoexigència, l’autocontrol, i la passió per la feina ben feta
 • La curiositat, les ganes d’aprendre, i de voler compartir els coneixements

 

14 Febrer de 2020, Gerència